Comunn na Gàidhlig Summer Activities
Tha Comunn na Gàidhlig a' dol a bhith a ruith prògram de thachartasan tro na làithean-saora, a tha fosgailte airson sgoilearan Ardsgoil Mhicneacail agus Sgoil an Tairbeirt. Tha na tachartasan fosgailte airson fileantaich agus luchd-ionnsachaidh. Thèid bus a chur air dòigh à Steòrnabhagh gu na tachartasan ann an Scaladail agus Na Lochan agus air ais dhan bhaile as dèidh làimh. Ma tha ùidh agaibh anns na seiseanan, cuiribh fios thugainn gus àite a ghlèidheadh!

Comunn na Gàidhlig are running a programme of events during the holidays. The sessions are open for all pupils from The Nicolson Institute and Sir E Scott, both fluent and learners. Transport will be provided from Stornoway to the events in both Scaladale and Lochs and returning after the events. If you are interested in any of the sessions, get in touch to book your place!

 
CnaG1
 
Spòrs-min
 
Joomla Templates by Joomlashack