Foghlam tron Ghàidhlig

Gaelic Medium EducationTha Foghlam tron Ghàidhlig ri fhaighinn aig Àrd-sgoil MhicNeacail. Tha seo a’ leigeil dha sgoilearan na sgilean Gàidhlig agus na sgilean Beurla aca a leasachadh aig an aon àm, fhad ’s a tha iad a’ gluasad tron àrd-sgoil. Tha ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig a’ toirt iomadh cothrom dha daoine òga a thaobh foghlaim, cultair agus na h-eaconomaidh. Aig Àrd-sgoil MhicNeacail tha sinn a’ cur luach air a’ Ghàidhlig agus air cultar Gàidhealach. Tha sinn a’ brosnachadh sgoilearan gu bhith leantainn orra a’ leasachadh na sgilean Gàidhlig aca.


Bileag Fiosrachaidh mu Fhoghlam tron Ghàidhlig ri fhaighinn an seo. Gaelic Medium Education Leaflet PDF


The Nicolson Institute has a well established Gaelic Medium Education provision which allows young people to continue developing both their Gaelic and English skills simultaneously as they progress through their secondary education. Studying through Gaelic presents students with significant educational, cultural and economic opportunities. At The Nicolson Institute we value the Gaelic language and culture and actively encourage students to develop their knowledge and skills in this area.


Latest GME Information Leaflet available here. Gaelic Medium Education Leaflet PDF

 
Joomla Templates by Joomlashack